برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (3071)

3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها3663-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز3773-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال)3773-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال)3773-4-3-5- محلول بافر3773-4-3-6- محلول رزازورین3883-4-2-3- محلول احیا کننده3883-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت3883-4-2-4-1- آمادهسازی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3067)

2-2- تولید بستنی‌های کم کالری282-2-1- جایگزین‌های چربی درفرمولاسیون بستنی‌های کم کالری302-2-2- اینولین302-2-3- جایگزین‌های قند در فرمولاسیون بستنی‌های کم کالری:322-2-3-1-کاربرد قند طبیعی خرما322-2-3-2- فراورده‌های صنعتی و جنبی خرما‌342-2-3-3- علت استفاده از قند خرما در محصولات غذایی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3066)

2-3-1- مکانیسم عمل آنتیاکسیدانها202-3-2- طبقه بندی آنتیاکسیدانها202-3-2-1- آنتیاکسیدانهای اولیه یا زنجیر شکن212-3-2-2- آنتیاکسیدانهای ثانویه یا ممانعت کننده212-3-2-3-آنتیاکسیدانهای سینرژیستی و آنتاگونیستها222-3-2-4- آنتیاکسیدانهای گیاهی222-3-2-4-1- توکوفرولها222-3-2-4-2- کاروتنوئیدها232-3-2-4-3- اسیدهای فنلی232-3-2-4-4- فلاونوئیدها232-3-2-4-5- ترپنوئیدها242-3-2-4-6- اسید اسکوربیک242-3-2-4-7- سزامول242-3-2-4-8- سایر آنتیاکسیدانهای طبیعی252-3-2-5- آنتیاکسیدانهای ادامه مطلب…